ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

E-mail Εκτύπωση

Ο συνεδριακός τουρισμός απευθύνετε σε ομάδες επιστημόνων- επιχειρηματιών - που αναζητούν τον εμπλουτισμό της γνώσης τους και των εμπειριών τους.
Πρωταρχικός σκοπός του συνεδριακού  τουρισμού είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει με την επαφή τον συνέδρων με τη φύση, ώστε να
διευρυνθεί το πεδίο των δραστηριοτήτων τους..
Από τα αποσπασµατικά  στοιχεία που υπάρχουν, συνάγεται ότι ο συνεδριακός τουρισµός καλύπτει το 3-4% του αριθµού των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών διεθνώς και το 6-7% της συνολικής εισροής τουριστικού συναλλάγµατος. Σε αρκετές όµως από τις ευρωπαϊκές χώρες, η οικονοµική σηµασία του συνεδριακού τουρισµού σε σχέση µε τον τουριστικό τοµέα ως σύνολο φαίνεται να υπερβαίνει αρκετά τους διεθνείς µέσους όρους που προαναφέρθηκαν.
Από άποψη εξειδίκευσης στο συνεδριακό τουρισµό, µε βάση ημιεπίσημα στοιχεία, η χώρα µας φαίνεται να κατέχει µια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη 1-2%του συνολικού αριθµού των συνεδριακών εκδηλώσεων που καταγράφονται. Γενικά µπορεί να λεχθεί ότι ο βαθµός ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού στην Ελλάδα είναι µέτριος.
 Οι κυριότερες πηγές ζήτησης συνεδριακών υπηρεσιών είναι δύο, δηλαδή τα διάφορα είδη οργανώσεων (επιστηµονικών, επαγγελµατικών, κ.ά.) από τη μια μεριά, που καλύπτουν περισσότερο της συνολικής κίνησης και οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις  από την άλλη, που καλύπτουν µεν μικρότερο μέρος της κίνησης σε αριθµούς αλλά αρκετά μεγαλύτερο μέρος του οικονοµικού αντικειµένου, λόγω υψηλότερης κατά κεφαλήν δαπάνης.
Το µέσο μέγεθος των συνεδρίων στην Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ του διεθνούς μέσου όρου και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 170 άτοµα. Αυτό φαίνεται να συνδέεται και µε την σχετικά περιορισµένη προσφορά συνεδριακών χώρων μεγάλης χωρητικότητας καθώς επίσης και µε τον γενικά χαµηλό βαθµό ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού στη χώρα.
Η συμμετοχή στα συνέδρια τείνει να δηµιουργήσει πρόσθετη ζήτηση γενικών τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα μας  µε τρόπους όπως, η επιµήκυνση της διαμονής  του συνέδρου, η ταυτόχρονη επίσκεψη από συνοδούς του συνέδρου (οικογένειας  κλπ.), για σκοπούς γενικού τουρισµού κ.ά Με σκοπό  για κάθε διανυκτέρευση συνέδρου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου να προκαλείται μέχρι και μια ακόμη  διανυκτέρευση.
 
eisodos.ag.georgioy.jpg